Most Downloaded

1
Laboratory-Grown Diamond: A Gemological Laboratory Perspective
Eaton-Magaña Sally, Ardon Troy, Breeding Christopher M.
2021, 23(6): 25-39. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.06.003
2
Present and Future of Laboratory-Grown Diamond and Natural Diamond Detection Methods
Shen Andy Hsitien
2021, 23(6): 1-11. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.06.001
3
Mining and Trading of Ancient Lapis Lazuli: The Exploration for A Combination of Twofold Evidence Based on Historical Documents and Archaeology Discovery
LAI Shuqi, QIU Zhili, YANG Jiong, LUO Han, ZHENG Xinyu, YE Xu
2021, 23(4): 1-11. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.04.001
4
Mineral Component and Genesis of High-Grade Green Jadeite Jade from Guatemala
WANG Lisheng, ZHANG Haiheng, LIU Jingyi, WANG Lusi, OUYANG Qiumei, LIU Dongming, LIU Wei
2022, 24(5): 11-30. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.05.002
5
Composition Characteristic of Turquoise from Mongolia
LIU Jia, YANG Mingxing, LIU Ling
2021, 23(4): 12-19. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.04.002
6
The Future Star in Gems? Can Lab-Grown Diamonds Add Value to Luxury Brands?
Mihailovich Philippe, Taylor Caroline, Brunschweiger Alane
2021, 23(6): 58-73. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.06.006
7
Analyzing the Laboratory-Grown Diamond Market Development Trend from the Study of International Laboratory-Grown Diamond Brand Building
MO Mo, LIANG Weizhang, LUO Lei, LU Zhixin
2021, 23(6): 74-83. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.06.007
8
Mineral Components of Tianhuang and Its Identification
TANG Deping
2022, 24(2): 1-11. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.02.001
9
Stud y on the Metallogenic Geological Characteristics and Genesis of Tianhuang from Fujian Province
LI Yujuan
2022, 24(2): 12-22. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.02.002
10
Comparative Study of Unheated and Heated Rubies from Myanmar
SONG Qiurong, Shen Andy Hsitien
2021, 23(3): 7-18. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.03.002
11
A Brief Description of Identification Methods of HPHT and CVD Lab-Grown Diamonds and the Latest Market Analysis
YUAN Joe C.C., QI Lijian
2021, 23(6): 40-50. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.06.004
12
Gemmological and Chemical Characteristics of Spessartine from Zambia
ZHANG Haikun, LIU Cuihong, SONG Qiurong, Andy Hsitien Shen
2021, 23(2): 1-10. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.02.001
13
Gemmological Characteristic of Jinshifeng Stone(Dickite) from Shoushan
ZHENG Jinyu, CHEN Tao, LIU Yungui, XU Xing, YAO Chunmao, ZHOU Zhengyu
2022, 24(2): 43-53. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.02.006
14
Geological Origin and Appearance Characteristics of Tianhuang: The Formation and Interpretation of Chinese "Stone Emperor"
LIU Ziqi, HUA Wenxian, ZHOU Zhengyu
2022, 24(2): 23-30. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.02.003
15
Gemmological and Mineralogical Characteristics of Changhua Yellow Stone
WANG Ziwei, CHEN Tao, ZHUANG Yue, ZHENG Jinyu, CAO Nan, CHEN Xin, YAN Xuejun, YAN Jun
2022, 24(2): 85-94. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.02.010
16
Discussion on the "Six Virtues" of Tianhuang and Its Quality Evaluation and Control Factors
LU Mingmei, ZHOU Zhengyu
2022, 24(2): 37-42. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.02.005
17
Identification Characteristic of HPHT-Treated Yellow Type Ⅰb CVD Synthetic Diamond
ZHU Wenfang, DING Ting, LI Huihuang, ZHU Xiaoxia
2021, 23(3): 1-6. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.03.001
18
The Analysis of Supply, Demand and Market Value of Gemstones: Taking Peridot as An Example
GAO Zhongqi, YU Haiyang
2021, 23(5): 75-86. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.05.009
19
The Ancient Jade Mine Discovered in Dunhuang Hanxia of Northern Gansu Province: A Potential Important Source of Jade Material in Early Stage of China
Zhili QIU, Yuefeng ZHANG, Jiong YANG, Hui WANG, Guoke CHEN, Yinde LI, Shizhen ZONG, Zhiyong GUO, Yishi YANG, Xianzi GU, Xu YE
2020, 22(5): 1-12. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.05.001
20
Progress in Synthesis and Analysis of Lab-Grown Diamond
LI Jianhua, HU Junheng, SU Panzhe, LU Jihong, ZANG Jinhao, WANG Yuchang
2021, 23(6): 12-24. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.06.002
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go