Most Cited

1
Selective Laser Melting (SLM) Technology for Jewelry Design and Its Application
Lewei SUN, Liang HAO, Wei XIONG, Yan LI
2020, 22(5): 49-56. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.05.007
2
The Ancient Jade Mine Discovered in Dunhuang Hanxia of Northern Gansu Province: A Potential Important Source of Jade Material in Early Stage of China
Zhili QIU, Yuefeng ZHANG, Jiong YANG, Hui WANG, Guoke CHEN, Yinde LI, Shizhen ZONG, Zhiyong GUO, Yishi YANG, Xianzi GU, Xu YE
2020, 22(5): 1-12. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.05.001
3
Application of 3D Printing on Design and Manufacture of Baroque Pearl Jewelry
Jianyang HUA, Yan LI, Honghe MU, Jia'en DU, Xiaoxia ZHENG, Liang HAO, Fei MA
2020, 22(1): 51-60. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.01.007
4
Mining and Trading of Ancient Lapis Lazuli: The Exploration for A Combination of Twofold Evidence Based on Historical Documents and Archaeology Discovery
LAI Shuqi, QIU Zhili, YANG Jiong, LUO Han, ZHENG Xinyu, YE Xu
2021, 23(4): 1-11. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.04.001
5
Fluorescence Spectral Characteristic of Amber from Baltic Sea Region, Dominican Republic, Mexico, Myanmar and China
Zhiqing ZHANG, Xinran JIANG, Yamei WANG, Andy Hsitien Shen, Fanli KONG
2020, 22(3): 1-11. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.03.001
6
Discussion on Several Problems of Metallogenic Geological Condition and Genesis of Shoushan Stone
LI Yujuan, CHEN Runsheng, YANG Zhong, LIN Min, WANG Yongfu, ZHAO Feng
2021, 23(1): 1-11. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.01.001
7
Gemmological Characteristic of Green Kyanite
Tian SHAO, Chaoyang CHEN, Weizhi HUANG, Zhibin LI, Hsitien Shen Andy
2020, 22(2): 12-19. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.02.002
8
Gemmological Characteristic of "Recrystallized" (Synthetic) Corundum in Market
Jiajing FU, Fanglin LYU, Tian SHAO, Shuochen LI, Hsitien Shen Andy
2020, 22(6): 9-19. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.06.002
9
Comparative Study of 3D Printing Technology and Traditional Jewelry Crafting Process
Qiong LIAO
2020, 22(1): 61-68. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.01.008
10
Personalized Design of Movable Structure Jewelry Based on 3D Printing Technique
Yinɡ TENG, Yan LI, Lianɡ HAO, Fei MA
2020, 22(4): 53-64. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.04.006
11
Stud y on the Metallogenic Geological Characteristics and Genesis of Tianhuang from Fujian Province
LI Yujuan
2022, 24(2): 12-22. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.02.002
12
Mineral Components of Tianhuang and Its Identification
TANG Deping
2022, 24(2): 1-11. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.02.001
13
Practice and Reflection on the Implementation of "Modern Apprenticeship" Talent Training Mode in Art Colleges: Taking Jewelry Design Major as An Example
Fengjun LI
2020, 22(4): 72-74. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.04.008
14
Application of Project-Based Teaching in Contemporary Jewelry Design Education
Mengnan ZI
2020, 22(2): 68-74. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.02.009
15
The Creative Casting in Contemporary Jewelry
Shuyu WU
2020, 22(1): 69-74. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.01.009
16
FTIR Investigation of Garnet: Indication for Specific Species and Coloration:A Case Study of A Yellow Garnet
Jinrong WANG, Yiming WANG, Daqian ZHANG, Zhendong LIU, Chaowen WANG, Ke YIN, Xiaowen GAO, Yong XU
2020, 22(1): 20-25. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.01.003
17
Application of Chinese Pavilion and Terrace Element in Jewelry Design
Jiajia ZHANG, Wenxiu YU, Ke XU
2020, 22(5): 70-74. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2020.05.010
18
Gemmological and Vibrational Spectrum Characteristics of Micaceous Quartzose Jade "Strawberry Crystal"
JIN Xiaoting, LI Guogui, LIAO Bingbing, LI Xueming, LONG Chu
2021, 23(3): 19-28. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.03.003
19
Mineralogical Characteristic of Nanhong Agate with Black Seaweed Pattern Mineral Inclusion
XU Su, SHI Xiaoping
2021, 23(3): 29-36. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.03.004
20
Analyzing the Laboratory-Grown Diamond Market Development Trend from the Study of International Laboratory-Grown Diamond Brand Building
MO Mo, LIANG Weizhang, LUO Lei, LU Zhixin
2021, 23(6): 74-83. doi: 10.15964/j.cnki.027jgg.2021.06.007
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Last
  • Total:4
  • To
  • Go