column
Gemmological Characteristic of Garnet from Shexian, Hebei Province
WANG Zhilin, LIU Guanghua, HUANG Yizhen, CHEN Chaoyang, Shen Andy Hsitien
2024, 26(1): 1-11. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.001
Abstract FullText HTML PDF
Pore Characteristic of Natural and Inorganic Binder Filled Turquoises Based on Gas Adsorption and Scanning Electron Microscope Analysis
ZHAO Andi, CHEN Quanli, YANG Zhixiang
2024, 26(1): 12-21. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.002
Abstract FullText HTML PDF
Gemmological Characteristic and Identification Method of Dyed Tremolite Imitating Natural Black Tremolite Jade (Mo Yu)
LIU Jia, LUO Heng, SU Yue, YANG Mingxing, LIU Ling, HE Chong
2024, 26(1): 22-36. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.003
Abstract FullText HTML PDF
Mineralogical and Spectroscopic Characteristics of Hard Substrate Chicken-Blood Stone from Changhua and Its Similar Jade
YU Minda, PEI Jingcheng, YAN Xuejun, ZHANG Yuhui, GU Yilu, LAI Xiaojing
2024, 26(1): 37-46. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.004
Abstract FullText HTML PDF
Gemmological and Mineralogical Characteristics of Green Muscovite Seal Stone ("Ya'an Green")
ZHAO Zhuangyu, LIU Kexin, ZHENG Hantian, CHEN Tao
2024, 26(1): 47-56. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.005
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of Spectral Characteristic and Chemical Compostion of Barite, Diaspore and Calcite Mixture Imitated Turquoise and Natural Turquoise
YANG Chiyu, TANG Weixi, ZHANG Weixiao, WANG Tiantian
2024, 26(1): 57-63. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.006
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Correlation between Material Composition and Density and Quality of Jet from Fushun, China
ZHANG Chao, SONG Xiaoguang, FAN Yong, QI Liman, WANG Nan, WANG Rui, SHENG Jin, WANG Huanyu, LI Wenhui
2024, 26(1): 64-70. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.007
Abstract FullText HTML PDF
Determination of Gold Content in High Purity Gold——Difference Method
CAO Suqiao, DAI Hui, LIU Hongqing, ZUO Rui, YU Lu, WANG Feng, GUO Lianqiao
2024, 26(1): 71-75. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.008
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Inheritance and Development Direction of Contemporary Tengchong Jadeite Jade Carving Craft
WANG Wenwei, LU Ren, YIN Zuowei
2024, 26(1): 76-87. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.009
Abstract FullText HTML PDF
Research on the Effect of Jewelry Live Broadcast Marketing Based on SICAS Model
KUANG Yanfeng, ZHOU Qishen, LIU Hao, WANG Tiantian, ZHAO Mancun, XIE Yufei
2024, 26(1): 88-98. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.010
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and Thinking on the Development of Guangxi Jewelry Industry in the Past Ten Years
LIU Yixuan, SUN Yuan, QIU Zhili, LI Dongsheng, LI Zhiwei, LI Zhixiang, HE Jing
2024, 26(1): 99-109. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.011
Abstract FullText HTML PDF
Development Trend of the Jewelry Industry in the New Era and the Cultivation of Innovative Talent
CHEN Hanying, YIN Zuowei
2024, 26(1): 110-115. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.012
Abstract FullText HTML PDF
Development History and Technique of Gold and Silver Inlay Technology (Jin Yin Cuo)
GUO Weijun
2024, 26(1): 116-121. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.013
Abstract FullText HTML PDF
Application of Chinese Ancient Poetry Imagery in Jewelry Design
GUAN Hengrui, HAO Liang
2024, 26(1): 122-129. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2024.01.014
Abstract FullText HTML PDF
News
MORE+